§ Lover og linker

Lovenenes formål er å verne det ytre miljø mot forurensning, redusere eksisterende forurensning, redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Nyttige linker:

Kom i gang med avfallsdeklarering

Før dere kan ta i bruk Avfallsdeklarering.no må dere bestemme hvem i virksomheten som skal registreres som administrator for Avfallsdeklarering.no. Administrator må ha rollen «Energi, miljø og klima» i Altinn. Her er en forenklet veileder inkl. skjermbilder. Elektronisk deklarering har vært et krav fra 1. mai 2016

Renas

RENAS er EE-returselskap og ivaretar innsamlingsansvaret til mer enn 3000 produsenter og importører av EE-produkter over hele landet. RENASer en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen og bransjeforeningen Elektro og Energi.

NFFA

Norsk forening for farlig avfall

Avfallsdeklarering

Avfallsforskriften stiller krav om at virksomheter som har leveringsplikt for farlig og eller radioaktivt avfall, skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallet ved levering. Det skal derfor fylles ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet og Statens Strålevern. Opplysningene er nødvendig for at den videre håndteringen av avfallet skal skje på forsvarlig måte.

Byggemiljø

Veiledning og regler for bygg-avfall. Byggemiljø driftes av NHP-nettverket som gjennom mange år har vært en pådriver for miljøriktig og forsvarlig håndtering av bygg- og anleggsavfall

Grønt Punkt

Grønt Punkt er et nonprofit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Avfall Norge

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge. Avfall er morgendagens råvarer!

Pakking av asbest

HIM har laget en video som beskriver hvordan du skal pakke asbest for å kunne levere det til vårt mottak på Toraneset i Skjold.

Besøk oss

HIM Næring - Skjold
Haraldseidvågen 288
5574 Skjold

HIM Næring - Årabrot
Jovegen 105
5514 Haugesund

Fakturaadr.

invoice@him.as

Følg oss på
Facebook

facebook.com/himiks.no